Hodnocení dodavatelů

Při průběžném hodnocení výkonnosti dodavatelů se hodnotí schopnost plnit požadavky na dodávky specifikované v uzavřených smlouvách. Jedná se o pravidelně se opakující proces, pro který je nutné vypracovat metodiku a stanovit odpovědnosti za hodnocení. O jednotlivých dodávkách je potřebné vést záznamy v kartách dodavatelů. Pro hodnocení jsou používány bodovací systémy (tzv. scoring modely). Dodavatelé jsou pak přiřazováni do skupin podle skutečné úrovně dodávání a diferencuje se přístup k nim. Je potřebné seznamovat dodavatele s výsledky hodnocení a přijímat opatření. Mezi základní kritéria hodnocení patří: • kvalita, • spolehlivost v čase a z hlediska množství, • dodržení ceny, • úroveň průvodních dokladů, • poskytování informací o průběhu dodávání • a další. Pro každé kritérium se stanoví bodovací stupnice, v níž je uvedeno: • slovní vyjádření jednotlivých úrovní plnění, • počet bodů pro každou úroveň plnění, • komentář ke způsobu výpočtu příslušných ukazatelů.